Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DE ARTJOURNAL “COACH”
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf september 2018

Downloaden van deze algemene voorwaarden kan hier.

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Wehttps://deartjournalcoach.nl/wp-content/uploads/2019/08/algemene-voorwaarden-coach.pdfbsite waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst en producten.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door De artjournal “coach” via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay‐out van de Dienst.
Dienst: de door De artjournal “coach”; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen en waar producten te koop worden aangeboden.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de producten en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door De artjournal “coach” een Overeenkomst wordt gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen De artjournal “coach” en de Klant op grond waarvan De artjournal “coach” zich verplicht tot het leveren van de Dienst en de producten, onverminderd alle andere verplichtingen voor De artjournal “coach” en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e‐mail).
Website: het platform van De artjournal “coach” dat via de website www.deartjournalcoach.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.
  2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
  3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content alsmede producten kan kopen.
  2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent De artjournal “coach” aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet‐exclusief en niet‐overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
  3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
  a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van De artjournal “coach”;
  c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe‐eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  d. bestaan uit het gebruik van enige soft‐ en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij De artjournal “coach” hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van De artjournal “coach”, of enige geldende wet‐ en/of regelgeving;
  g. inbreuk maken op de rechten van De artjournal “coach” en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  i. de belangen en goede naam van De artjournal “coach” kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. De artjournal “coach” levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. De artjournal “coach” geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. De artjournal “coach” is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
  2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
  3. De artjournal “coach” is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
  4. De artjournal “coach” is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst en de producten.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door De artjournal “coach” vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat De artjournal “coach” gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
  3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Indien na het verstrijken van de termijn door De artjournal “coach” nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De artjournal “coach” de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door De artjournal “coach” gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 25,‐. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven. 5. Ingeval van verzuim is De artjournal “coach” gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
  6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Producten die worden aangeboden door De artjournal “coach” kunnen tegen betaling, via de aparte pagina, gekocht worden. De aangeboden producten zijn inclusief BTW.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. De artjournal “coach”, haar personeel en/of voor De artjournal “coach” werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
  2. De Klant geeft De artjournal “coach” volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij De artjournal “coach” en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
  2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De artjournal “coach”:
  a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden; b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet‐substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. De artjournal “coach” geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De artjournal “coach” is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. In het geval dat De artjournal “coach” voorschade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
a. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade ‐zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet ‐ is derhalve uitgesloten); en
b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan De artjournal “coach” betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van De artjournal “coach” is voortgevloeid.
2. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van De artjournal “coach” geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
3. De aansprakelijkheid van De artjournal “coach” strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor De artjournal “coach” verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van De artjournal “coach” of die door De artjournal “coach” zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e‐mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen abonnement’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.
2. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
4. De artjournal “coach” is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door De artjournal “coach” is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
5. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die De artjournal “coach” ten dienste staan, is De artjournal “coach” te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder ‐ maar niet daartoe beperkt ‐ indien: a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; b. De artjournal “coach” van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan De artjournal “coach” of derden kunnen toebrengen;
6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. De artjournal “coach” verwijdert bij opzegging het Account. De artjournal “coach” is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen De artjournal “coach” en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.

Artikel 12 – Bestellingen

 1. Wanneer je een bestelling, van producten, gedaan hebt op www.deartjournalcoach.nl, krijg je een bevestiging per email.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Verzendkosten

 1. De artjournal “coach” levert de producten die verkocht worden via de website inclusief verzendkosten. De verzendkosten worden dus door De artjournal ”coach” voor rekening genomen.